KNM PRAVARTHAKA SAMGAMAM @ PERTHALA MANNA JAN 17 2016