സമ്മേളന നഗരിയിലെ ഡോ. ഉമര്‍ക്കോയയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ മെഡിക്കല്‍ വിംഗ്‌

  • IMG_3906 copy
  • IMG_3879 copy
  • IMG_3878 copy
  • IMG_3876 copy
  • IMG_3874 copy
  • IMG_3871 copy
  • IMG_3868 copy