സമ്മേളന നഗരിയിലെ ഡോ. ഉമര്‍ക്കോയയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ മെഡിക്കല്‍ വിംഗ്‌