2012 ഡിസംബര്‍ 29 ന്‌ സലഫി നഗരില്‍ നടന്ന നമസ്‌്‌കാര ദര്‍ശത്തില്‍ നിന്നും

  • IMG_6121 copy
  • IMG_6119 copy
  • IMG_6118 copy
  • IMG_6117 copy
  • IMG_6116 copy
  • IMG_6115 copy