2012 ഡിസംബര്‍ 29 ന്‌ സലഫി നഗരില്‍ നടന്ന നമസ്‌്‌കാര ദര്‍ശത്തില്‍ നിന്നും