മുജാഹിദ് എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകള്‍