വിചിന്തനം

ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെ ഇസ്ലാമികമായി വിലയിരുത്തുകയും ഇസ്ലാമിനും, മുസ്ലിംകള്ക്കുംക, സംഘടനക്കുമെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി തുറന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.