നോളജ് പ്രതിഭാ പരീക്ഷ

ഓരോ യൂണിറ്റില്‍ നിന്നും കൗതുകം വിജ്ഞാനോത്സവത്തില്‍ നിന്നും ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടിയവര്ക്കു ള്ള മേഖലാതല പ്രതിഭാ പരീക്ഷ. സംസ്ഥാനത്തെ നൂറു സ്ഥാനത്തെത്തിയവര്ക്ക് സംസ്ഥാന പ്രതിഭാസംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരം.