കളിച്ചങ്ങാടം

തിന്മയുടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നന്മയുടെ തീരത്തേക്ക് കൂട്ടുകാര്‍ കൂട്ടുന്ന ചങ്ങാടം.

ബാലവേദി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടി.ഓരോ മേഖലയിലും വിവിധ മദ്രസകളിലെയും സ്കൂളുകളിലെയും കൂട്ടുകാര്‍ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന സമ്മേളനം.കൌതുകചെപ്പ് , തേന്മൊഴി, സര്‍ഗതീരം എന്നിവയാണ് പ്രോഗ്രാം. കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് അണിയാന്‍ പ്രത്യേക ക്യാപ്പുകള്‍, പാട്ട് സീഡികള്‍ എന്നിവയും കളിച്ചങ്ങാടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.