ഇന്സൈ്റ്റ് കാമ്പസ് പ്രതിനിധി സംഗമം

പ്രൊഫഷണല്‍, ആര്ട്സ്്&സയന്സ്ഷ, അറബിക് കലാലയങ്ങളിലെ പ്രധിനിധികള്ക്ക് വേണ്ടി വര്ഷസത്തില്‍ രണ്ടു തവണ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏകദിന ഒരിയന്റെകഷന്‍ പ്രോഗ്രാം.