ഇല്ലൂമിന

എം.ബി.ബി.എസ് ഒന്നാം വര്ഷ വിദ്യാര്ഥിദകള്ക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിന ഓറിയന്റെഒഷന്‍ ക്യാമ്പ്‌.