ഹൊറൈസന്‍ ക്യാമ്പസ് ഇന്റെറാക്ഷന്‍

വ്യത്യസ്ത ക്യാമ്പസ് വിദ്യാര്ഥിലകള്ക്ക് മുന്നില്‍ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ പാനല്‍ കാലിക വിഷയങ്ങള്‍ ചര്ച്ചല ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണിത്‌.