ക്യാമ്പസ് ഇന്റലക്ച്ചല്‍ മീറ്റ്‌

മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ നടക്കുന്ന സ്കോളര്ഷി പ്പ്‌ വിതരണ സംഗമം ഏകദിന പഠന ക്യാംപായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.