കാമ്പസ് ഡിബേറ്റ്

കാലികപ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങള്‍ മുന്നില്‍ വെച്ച് പ്രഗല്ഭം പണ്ഡിതന്മാര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന തുറന്ന സംവാദങ്ങള്‍ കാമ്പസ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.