സാമൂഹ്യക്ഷേമം

സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ സമൂഹത്തിലെ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാന്‍ വിവിധതരം പരിപാടികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പാക്കി വരുന്നു.