പ്രസംഗ പരിശീലനം

പള്ളികളില്‍ ഖുത്വ്ബ നിര്വ്വപഹിക്കുന്നതിനും പൊതുപ്രഭാഷണ മേഖലകളിലേക്ക് യുവാക്കള്‍ കടന്നുവരുന്നതിനും വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ പരിശീലന പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജില്ലകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്ക്കാ ണ് പരിശീലനം നല്കുിന്നത്.