കുറ്റിപ്പുറം സമ്മേളനം

Kuttippuram-Conference_1987_1