മുജാഹിദ് 8 ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കവല പ്രസംഗം

kavala 01
kavala 02