സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ നടന്ന സംയുക്ത കൗണ്‍സില്‍

  • IMG_4459
  • IMG_4453
  • IMG_4452
  • IMG_4448
  • IMG_4439
  • IMG_4437
  • IMG_4432
  • IMG_4431
  • IMG_4430
  • IMG_4429