യഥാര്‍ഥ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തെ അയവിറക്കിയ തലമുറ സംഗമം